Project Description

דגם של טלסקופ החלל האבל

טלסקןפ החלל האבל הוא מהלוויינים המפורסמים ביותר שמקיפים את כדור הארץ. הטלסקופ שהוצב בחלל בשנת 1998 סיפק עד כה תמונות מדהימות והשיג התקדמות משמעותית בחקר החלל.

כדי להעמיק וללמוד על הטלסקופ , תפקידיו וייחודו בנינו דגם של הטלסקופ. במהלך הבניה הבחנו בפרטים שמאפיינים את הלוויין ולמדים על תכונותיו: המבנה הגלילי שאוחז את העדשות, הלוחות הסולריים שמספקים לו חשמל ועוד. בניית הדגם לוותה בפוסטר שמראה את ההיסטוריה של הלוויין, האתגרים בבנייתו ותוצאות עבודתו

תמונות מהפעילות