Project Description

דגם של תחנה הידרואלקטרית

תחנה הידרואלקטרית מייצרת חשמל מתנועה של מים. אחת הדרכים לנצל תנועה של מים היא בבניית סכר שיגרום למים לנפילה מגובה רב על גלגל תנועה.

בחקר מסוג זה נלמדים עקרונות מדעיים רבים וגם רעיונות אקולוגיים של אנרגיה מתחדשת.

אנו מלווים את בית הספר בלימוד הנושאים, באפיון הרכיבים המרכזיים של החקר ובאיסוף מקורות מידע ולבסוף בהצגת הנושא ובניית המודלים יחד עם התלמידים באופן שימחיש את הרעיונות

איך נדמה את פעולת הסכר

למתקן מסוג זה מספר חלקים , יש את המנגנון האלקטרומכאני של הפיכת אנרגיית המים לחשמל וכן את המבנה שמאפשר את אגירת המים.

תהליך הבניה

המוצר הסופי