Project Description

חיפושית נמיבית

חיפושית נמיבית (Stenocara gracilipes) היא חיפושית שחיה במדבר ומשתמשת במבנה מיוחד על גופה לאגור טיפות טל ולשתות אותם. התלמידים למדו על המנגנון שעל גופה של החיפושית והחליטו ליצור דגם של החיפושית.

אנו מלווים את בית הספר בלימוד הנושאים, באפיון הרכיבים המרכזיים של החקר ובאיסוף מקורות מידע ולבסוף בהצגת הנושא ובניית המודלים יחד עם התלמידים באופן שימחיש את הרעיונות

בניית מודל של החיפושית

חיפשנו דרך להמחיש את הייחודיות שיש בגוף החיפושית והוחלט שנבנה שני דגמים, הראשון דגם של החיפושית עצמה והשני מוצר שמדמה את גוף החיפושית להשקיית שדות. את הגוף החיפושית נבנה מקלקר שניתן לעצב עליו את הבליטות הייחודיות שמאפיינות את החיפושית.

תהליך הבניה

המוצר הסופי