Project Description

מוצגים אקטיביים שמותקנים בחצר בית הספר ומשמשים להדגמת אנרגיה מתחדשת

מוצג 1 : מערכת פוטוולטאית:
המערכת תורכב מתא פוטוולטאי שימיר באופן ישיר את אור השמש לאנרגיה חשמלית. האנרגיה החשמלית תאגר במצבר
אשר ייטען באופן ישיר על ידי המערכת.
את המערכת ניתן יהיה לכוון באופן ידני ועל ידי כך לתלמידים תיהיה אפשרות לבדוק את השפעת כיון התא ביחס למיקום
השמש ברקיע.
התלמידים יוכלו למדוד ישירות את המתח הנוצר כתוצאה מפגיעת קרינת השמש בתא.
מוצג 2 : צבעים קולטים פולטים:
המוצג ידגים את התחממות והתקררות חומרים שונים וצבעים שונים בחשיפה לאור השמש. המוצג יוכל להסתובב על צירו
וע״י כך לתלמידים תיהיה אפשרות לכוון את המוצג לשמש או ממנו והלאה.
במוצג יהיו שתי שורות: שורה עליונה של צבעים שונים ע״ג חומר זהה (לוח פח) ושורה תחתונה תיהיה שורה של חומרים
שונים עם גוון דומה.

ניתן להזמין התקנה של הדגמים בחצר בית הספר שלכם